innerbanner
بسته خدماتی

 

 

بسته خدماتی

"سهولت کاربری در گزارش گیری و ایجاد یکپارچگی واحدها، در مدیریت فرآیندها"

+ کنترل حسابهای بانکی و صندوق به صورت ارزی و ریالی +

+ تهیه صورت های مالی و صورت مغایرت بانکی +

+ خرید خدمت و صدور فاکتور متناسب با آنها +

+ نگهداری حساب مشتریان +

>> این بسته شامل ۴ سیستم، دریافت و پرداخت،فروش خدماتی و دارایی ثابت است << 

 

پاسخگوی شرکت های خدماتی

میتونم راهنماییتون کنم؟