innerbanner
مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی 

در این نوع خدمات کلیه امور اجرایی توسط شخص یا پرسنل مجموعه انجام میشود و شرکت سام محاسب تحلیل به ارائه مشاوره و راهکار و کنترل فرآیندهای مالیاتی انجام شده توسط مجری می پردازد .از مزیتهای این روش کار این است که شخص ضمن در اختیار داشتن نیرو ثابت و آشنا به امور تخصص کارشناسان و تیم با تجربه مالیاتی نیز بهره مند میگردد.

خدماتی که سام محاسب در این حوزه ارائه میدهد:

شرکت در جلسات رسیدگی عملکرد و ارزش افزوده 

ایجاد روش و رویه های کنترلی جهت ثبت و صدور صحیح اسناد مالیاتی

ایجاد روش و رویه های مناسب جهت تنظیم مالیات حقوق و کنترل بر ارسال آن

ارائه مشاوره و راهکار منطبق با قوانین مالیاتی متناسب با فعالیت های مجموعه

ایجاد روش و رویه های مناسب جهت تنظیم معاملات فصلی و کنترل بر نحوه ارسال آن

ایجاد روش و رویه های مناسب جهت تنظیم گزارشات اظهارنامه ارزش افزوده و کنترل و نظارت بر نحوه ارسال

بررسی اسناد تشخیصی اداره امور مالیاتی و مشاوره و ارائه راهکار جهت بخشودگی جرائم و تنظیم لایحه و دفاع در 
هیئت های حل اختلاف

میتونم راهنماییتون کنم؟